Tietoa Jakokulma-palvelusta

Käyttöehdot

Jakokulma-palvelun käyttöehdot

1. Määritelmät

Jakokulma on Own No More Oy:n tuottama vertaisvuokrauspalvelu, jonka käyttäjiä ovat
  • Tavaran vuokralle tarjoava henkilö (A), joka on rekisteröitynyt Jakokulma-palveluun
  • Tavaran vuokraava henkilö (B), joka on rekisteröitynyt Jakokulma-palveluun ja maksaa tavaran vuokran henkilökohtaisella maksukortillaan
Tavara tarkoittaa Jakokulma-palvelun kautta vuokralle tarjottua tuotetta.
Vuokrausjakso tarkoittaa päivissä mitattavaa aikaväliä, jonka aikana käyttäjän A tavara on käyttäjän B käytössä maksua vastaan näiden käyttöehtojen mukaisesti.

2. Toiminnan tarkoitus ja edellytykset

Jakokulman toiminnan tarkoitus on mahdollistaa tavaroiden vuokraus käyttäjän A ja käyttäjän B välillä. Voidakseen tarjota tavaroita vuokralle tai vuokrata Jakokulmassa ilmoitettuja tavaroita, on käyttäjien (A ja B) rekisteröidyttävä palveluun.

Jakokulman tuotteita voivat vuokrata yli 16-vuotiaat yksityishenkilöt, joilla on henkilökohtainen pankki- tai luottokortti.

Jakokulma-palvelua saa käyttää vain tässä kuvattujen tuotteiden vuokraukseen ja alla yksilöityjen käyttöehtojen mukaisesti.

3. Oikeudet sisältöön

Käyttäjillä on itsellään oikeus tekstiin, kuviin ja muuhun sisältöön, jonka he tuottavat palveluun. He sallivat muiden käyttää sisältöä palvelun luonteen mukaisesti ja sallivat palvelun ylläpitäjän arkistoida tietoa ja tehdä siihen palvelun kannalta tarpeellisia muutoksia, mutta eivät siirrä muita oikeuksia ellei erikseen toisin sovita.

Vastuu sisällöstä on käyttäjällä, joka sen on palveluun tuottanut. Jakokulmalla on oikeus poistaa palvelimeltaan käyttäjät, tekstit, kuvaukset, kuvat ja tuotteet, jotka eivät ole käyttöehtojen mukaisia taikka muutoin toimivat hyvän tavan vastaisesti käyttäessään palvelua. Palvelun ylläpitäjä voi vapaasti käyttää käyttäjän kuvia ja muuta sisältöä sosiaalisen median nostoissa palvelun markkinoimiseksi.

4. Käyttäjien ja palveluntarjoajan keskinäiset vastuut

Jakokulma ei ole sopimusosapuolena tavaran vuokrauksessa, eikä se vastaa vuokraustoiminnassa mahdollisesti aiheutuneista vahingoista tai tappioista. Jakokulma ei takaa palvelun häiriötöntä toimivuutta ja saatavuutta eikä ole velvollinen korvaamaan käyttäjälle palvelun keskeytymisestä mahdollisesti aiheutuneita kuluja menetyksiä tai vahinkoja. Jakokulma varaa oikeuden ilman erillistä ilmoitusta koska tahansa muuttaa sivuja, estää pääsyn niille sekä lopettaa palvelun.

Käyttäjän tulee itse arvioida palvelussa tekemiensä toimien järkevyys ja turvallisuus sekä muiden käyttäjien luotettavuus. Tavaran vuokralle tarjoavan käyttäjän (A) tulee varmistua siitä, että hänellä on laillinen oikeus tarjota tavara vuokralle. Tavaran vuokraava käyttäjä (B) sitoutuu yleiseen huolellisuuteen ja varovaisuuteen muiden käyttäjien tuotteita käyttäessään.

Jakokulma-palvelun ylläpitäjällä on oikeus juridisiin toimiin ehtoja rikkonutta käyttäjää vastaan.

4.1 Tavaran vuokralle tarjoavan käyttäjän (A) turvallisuus

Jakokulma ei vastaa, jos palvelun kautta vuokrattu tuote rikkoutuu. Jakokulma edellyttää, että tavaran vuokraavalla käyttäjällä (B) on voimassa oleva kotivakuutus suomalaisessa vakuutusyhtiössä, ja että vuokrattu tavara on kotivakuutuksen piirissä koko vuokrauksen ajan.

Tavaran vuokralle antava käyttäjä (A) arvioi itse kyseisen tuotteen nykyarvon, joka on kohtuullinen jälleenmyyntihinta ostovuosi huomioon ottaen. Käyttäjä A on vastuussa saattaa nykyarvo vuokraajan tietoon. Nykyarvo voi olla maksimissaan 2000€.

Käyttäjä A on oikeutettu esittämään korvausvaatimuksen käyttäjälle B, jos palvelun kautta vuokrattu tavara on vaurioitunut vuokrauksen aikana. Käyttäjän A on pystyttävä osoittamaan tavaran vaurioituminen. Korvaus on suhteutettava vaurion suuruuteen. Normaali käytöstä johtuva kuluminen ei oikeuta korvauksiin. Käyttäjä B on velvollinen korvaamaan korkeintaan nykyarvon suuruisen summan käyttäjälle A viivytyksettä. Käyttäjä B on itse halutessaan vastuullinen hakemaan korvausta oman vakuutusyhtiönsä kotivakuutuksesta. Mikäli käyttäjä B rikkoo näitä ehtoja, on hän velvollinen täysimääräisesti korvaamaan sopijakumppanilleen aiheuttamansa välittömät vahingot.

Käyttäjän B tulee huomioida, että kotivakuutus ei välttämättä korvaa tavaran vientiä ulkomaille. Käyttäjä A voi kieltää tavaran viemisen Suomen rajojen ulkopuolelle.

4.2 Tavaran vuokraavan käyttäjän (B) turvallisuus

Käyttäjän B maksukortilta tehdään katevaraus vuokrauspyynnön yhteydessä. Maksu tavaran vuokrauksesta veloitetaan käyttäjältä B vain siinä tapauksessa, että käyttäjä A hyväksyy vuokrauspyynnön Jakokulma-palvelussa. Käyttäjän A on hyväksyttävä vuokrauspyyntö viimeistään kolmen (3) vuorokauden sisällä siitä, kun käyttäjä B on tehnyt vuokrauspyynnön. Jos kuitenkin vuokrausjakson ensimmäinen päivä on alle kolme (3) vuorokautta varauspyynnön tekohetkestä lukien, on käyttäjän A hyväksyttävä vuokrauspyyntö viimeistään vuokrausjakson ensimmäisen päivän aikana.

Maksu välitetään käyttäjälle A vasta, kun pyyntö on kuitattu toteutuneeksi Jakokulmassa. Jos vuokrauksen kesto on alle seitsemän (7) vuorokautta, käyttäjällä B on vuokrausjakson viimeiseen päivään saakka aikaa joko kuitata pyyntö toteutuneeksi tai tehdä reklamaatio Jakokulmassa. Vuokrausjakson ollessa tätä pidempi, on kuittaaminen toteutuneeksi tai vaihtoehtoisesti reklamaatio tehtävä seitsemän (7) vuorokauden sisällä vuokrausjakson ensimmäisestä päivästä lukien. Jos käyttäjä ei tee kumpaakaan esitettyjen aikarajojen puitteissa, merkitään pyyntö automaattisesti toteutuneeksi ja rahat välitetään käyttäjälle A.

Käyttäjä B on velvollinen tekemään perustellun reklamaation Jakokulman ylläpidolle viivytyksettä, mikäli käyttäjä A ei luovuta tavaraa sovitun ajan puitteissa tai tavara poikkeaa merkittävästi ilmoituksesta, jonka käyttäjä A on luonut Jakokulma-palveluun. Tällaisessa tapauksessa Jakokulmalla on oikeus olla välittämättä kyseessä olevaan vuokraukseen liittyvää maksua käyttäjälle A ja rahat palautetaan käyttäjälle B.

5. Hinnoittelu, maksut ja tilitykset

Minimivuokra-aika on yksi päivä. Yksi vuokrauspäivä vastaa yhtä kokonaista vuorokautta (24 tuntia).

Käyttäjälle A tilitettävästä maksusta vähennetään palveluveloitus, joka on suuruudeltaan 12%, mutta vähintään 3€. Palvelumaksua ei kuitenkaan peritä, mikäli käyttäjältä B peritty maksu palautetaan (ks.4.2 Tavaran vuokraavan käyttäjän (B) turvallisuus). Jakokulma ei vastaa mahdollisesta viiveestä maksunvälityksessä, joka aiheutuu maksunvälityspalvelusta. Hyväksymällä nämä ehdot, käyttäjä hyväksyy myös Stripe-maksunvälityspalvelun ehdot: https://stripe.com/fi/connect-account/legal. Maksunvälityspalvelun ehdot koskevat vain käyttäjiä, jotka tarjoavat tavaroitaan vuokralle (käyttäjä A) Jakokulma-palvelussa.

Jakokulma pidättää luvan kaikkiin muutoksiin (esim. hinnoittelumalli).

6. Käyttäjän poistaminen

Palvelun ylläpitäjällä on oikeus poistaa käyttäjä Jakokulma-palvelusta ja lopettaa hänen käyttöoikeutensa palveluun perustellusta syystä ja ilman korvausvelvollisuutta. Perusteltu syy voi olla esimerkiksi näiden käyttöehtojen rikkominen tai epäilys käyttöehtojen rikkomisesta.

7. Sovellettava laki

Palveluun ja näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia.